Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
FORSIDE ::   Om os     Affald på kort     Nyheder     Boligselskaber     Børn & Unge     Jordflytning     Brochurer     Regulativer     Genbrugsbutik     KUNST     Links  
 

Søgeside

 
Indtast søgeord
 
Din søgning på 'afhentning af papir' gav følgende resultat(er):borger

virksomhed

brochurer - download og bestilling
en god affaldshåndtering
links
svar på miljø-spørgsmål af enhver art: milø magasinet - danmarks eksklusive miljømagasin kommunekemi a/s miljøstyrelsen økoweb danmark rgs90 molok petonic i/s reno nord i/s m
sms og e-mail service
skriv dit vejnavn i søgefeltet og klik på "søg". systemet finder nu, hvilket vejdistrikt du tilhører, og du skal blot indtaste dit mobilnum-mer og/eller e-mail i tilmeldingsfeltet og trykke "tilmeld".
farligt affald
en farlig masse mulighederfarligt affald er mange ting. malingrester, olie, kemikalier, batterier, medicinrester og meget andet. alt sammen noget, som kan skade miljøet, hvis det ikke håndteres og bor
priser
tømning og specialafhentning ude til højre. vi henviser til aalborg forsynings hjemmeside for at få de aktuelle priser.
spørgsmål & svar
download.jeg har noget byggeaffald som jeg gerne vil af med. hvad gør jeg? har du mindre end 100 kg byggeaffald - fx sten, beton, tegl etc. - er du velkommen på genbrugspladserne. se adressen på gen
indsamlere & transportører
klik her for listen over transportører/ind-samlere registreret hos miljøstyrelsen
bestil tømning
vippecontainer til papir/pap (røde).
modtageanlæg
klik her for listen over genanvendelsesanlæg registreret hos miljøstyrelsen
stamoplysninger
tilsynsmyndighed for affalds og genbrugscenter rørdal: miljøstyrelsen århus (staten)lyseng allé 1, 8270 højbjerg. tlf. 72 54 05 00hjemmeside miljøstyrelsen århus
renovationsvæsenets opgaver
forbrænding af brændbart affald samt drift af den kontrollerede losseplads foregår på i/s reno-nord. den fælleskommunale virksomhed, i/s mokana, driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og o
renovationsvæsenets grundlag
økonomisk optimal indsamling af affald. personalerenovationsvæsenet vil være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.
miljø og arbejdsmiljø
mht. ressourceforbrug og affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling. at der er et overblik over arbejdsmiljøbelastningerne. at der er klare og fælles mål for miljø- og
forsyningsvirksomhederne
varetager driften af energiområdet og en stor del af miljøområdet samt de planlægnings- og myndighedsopgaver, som hører hertil.følgende virksomheder er en del af forsyningsvirksomhederne:
bortskaffelse af affald
det er ikke mange år siden, at alt affald røg usorteret ud som brændbart affald. i dag ved vi, hvor vigtigt det er, at sortere rigtigt. meget affald kan genbruges, og det er vigtigt affald sorteres, h
viceværtordning
ønsker du hjælp til at få viceværtordningen til at fungere optimalt, så download en folder om viceværtordningen her
underjordiske containere
takster for tømning af underjordiske containere
besøg en genbrugsplads

om jordflytning
om din grund er omfattet af områdeklassificering2. for at se om din grund er forureningskortlagt skal du klikke her når du har åbnet ovenstående kort kan du indtaste din adresse. nu kan du se,
dagrenovation
kom af med dit køkkenaffald!ejer du en ejendom, kan du ændre, til- og framelde dig aalborg kommunes indsamling af dagrenovation. du har pligt til at sikre, at du har det rigtige antal tømningsenheder,
ændring af dagrenovation
er du ejer af en privat husholdning, kan du foretage op- og nedmelding.
bestil udstyr
og lignende udstyr til dit affald. ring til renovationsvæsenet for de aktuelle priser på udstyr på telefon: 99 31 49 55.
data for erhvervsaffald
erhvervsaffald er alt det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. data for erhvervsaffald opgøres fra år 2010 af miljøstyrelsen roskilde. se nærmere her miljøstyrelsen har endnu ikke o
indsamlingsordninger
se mere under affaldstyper.
regulativer
se de gældende affaldsregulativer i aalborg kommune: husholdninger: regulativ for husholdningsaffald virksomheder: regulativ for erhvervsaffaldjord: jordregulativ miljøstyrelsens national
anmeldelse af affald
stamkortvirksomheder skal fra år 2010 ikke længere udarbejde stamkort.kontakt miljøafdelingen i teknik- og miljøforvaltningen på 99 31 24 19/99 31 24 23.anmeldelse af farligt affaldvirksomheder, hvo
affalds- og genbrugscenter rørdal
på anlægget modtages der jord, have- og parkaffald og fyldpladsaffald på følgende depoter og pladser:komposteringsanlæg for have- og parkaffaldher modtages have- og parkaffald til kompostering. spec
papirindsamling

flaskeindsamling
hjemme sammen med det øvrige affald og bør afleveres til genbrug.rundt omkring i hele aalborg kommune er der opstillet cubecontainere til indsamling af flasker og anden rengjort glasemballage uden ka
blå kuber til metal
med ændring og indførelse af ny henteordning. benyt dig af den, hvis du har mulighed for det – til gavn for os alle sammen.
sorteringsguiden
oplysninger om de fleste affaldstyper, og få relevant information om, hvordan affaldet skal sorteres, håndteres og afleveres. samtidig får du oplyst de modtagesteder, hvor affaldet kan afleveres.
alle genbrugspladser
har du mere end 100 kg byggeaffald, så se her
resultat af vejsøgning
sms- og e-mail service er udelukkende en serviceydelse, som kunden ikke har krav på, og som ved udeblivelse ikke kan medføre erstatningskrav mod aalborg forsyning.
miljøpolitik
og sørge for, at mest muligt affald genbruges renovationsvæsenets slogan mht. miljø er ” grøn og dynamisk – med respekt for dig” renovationsvæsenets vil: arbejde løbende for at mest muligt
godkendelser og tilladelser
affalds- og genbrugscenter rørdal (p-nr. 1013783574), miljøgodkendelse fra 12. december 2006, tillæg fra den 11. juni 2008. genbrugspladsen over kæret (p-nr. 1013782357), miljøgodkendelse fra d
operation plastik

genbrugspladser og farligt affald
på genbrugspladserne kan du komme af med alt det farlige affald, der normalt findes i en husholdning: farligt affald er mange ting. malingrester, olie, kemikalier, batterier, medicinrester og mege
apotekerordning
i aalborg kommune kan du aflevere dine medicinrester, salver og lignende produkter, som apotekerne forhandler. på enkelte apoteker kan der også afleveres brugte kanyler fra diabetikere. spørg på
viceværtordning
ordning for indsamling af farligt affald og mindre former for elektronikaffald ved etageejendomme – kaldet viceværtordningen.ejendommen skal være af en vis størrelse, og ordningen laves i samar
batterier
oversigt over butikker
elektronikaffald
det gamle fjernsyn, den kasserede computer, mobilen, som du ikke bruger mere, og alt andet elektronikaffald indeholder mange forskellige stoffer, som kan være skadelige for miljøet. derfor er det vigt
køle og frysemøbler
fra din husholdning skal du aflevere på genbrugspladsen. hvis du bor i etagebyggeri er der også mulighed for at aflevere til din vicevært hvis ejendommen er tilmeldt renovationsvæsenets vicevært
forhandlerordning
oversigt over butikker
arbejdsmiljøpolitik
for: indsamling af affald foregår efter branchens optimale arbejds- og sundhedsmæssige vilkår og betingelser sikre, at den forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøindsats styrke
affaldsplan
udgangspunktet for kommunens arbejde med affald bygger på miljø- og energiministeriets "bekendtgørelse om affald" fra december 2006 og "affaldsstrategi 2005-2008", som blev udsendt af regeringen i 2
indsamlingsordning for dagrenovation
den kommunale indsamling af dagrenovation. dagrenovation er affald, der kan give hygiejniske problemer og/eller være fødekilde for skadedyr. det er affald fra kantiner, køkkener eller affald, der
indsamling af mindre mængder farligt affald
alle virksomheder, der har mindre end 50 kg farligt affald om året, har mulighed for at tilmelde sig den kommunale indsamling for mindre mængder af farligt affald. det er frivilligt for virksomheder,
indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
alle virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, skal være tilsluttet den kommunale indsamlingsordning. offentligt ejede sygehus er dog undtaget, da de har deres egen indsamlingsordning
lovgrundlag
anmeldelse af jordflytning!
anmeldelse af jordflytning
hvornår skal fytning af jord anmeldesflytning af jord skal anmeldes til renovation, hvis der er tale om: flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet flytning af jord fra
analyser og anden dokumentation
om din grund er omfattet af områdeklassificering 2. for at se om din grund er forureningskortlagt skal du klikke her når du har åbnet ovenstående kort kan du indtaste din adresse. nu kan du
anmelderens pligter
om din grund er omfattet af områdeklassificering2. for at se om din grund er forureningskortlagt skal du her når du har åbnet ovenstående kort kan du indtaste din adresse. nu kan du se, om ejen
transportørens pligter
anmeldelse af jordflytning!
modtageanlæggets pligter
anmeldelse af jordflytning!
akut anmeldelse
anmeldelse af jordflytning!
kartering af jord
prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet efter retningslinier jf. jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 af 12. december 2007 eller efterfølgende på et modtageanlæg, der er godkendt til karteri
jordmængder under 1 m3
om din grund er omfattet af områdeklassificering2. for at se om din grund er forureningkortlagt skal du her når du har åbnet kortet kan du indtaste din adresse.
et bedre miljø på alle hylder
kan du få oplyst nærmeste afleveringssted og hvad, der modtages: abbe pierres klunsere tlf. 98261697 blå kors tlf. 98192900 frelsens hær tlf. 98136584 dan mission genbrug tlf. 98136872
data for husholdningsaffald
i år 2011 producerede de private husstande omkring 132.000 ton affald, hvilket svarer til ca. 1.300 kg affald pr. husstand pr. år. ud af denne mængde blev: 44,2 % genanvendt, 50,5 % br
kategorisering af jord
kategorisering af forureningskomponenter note 1 forureningskomponent kategori 1 (mg/kg ts)note 2 kategori 2 (mg/kg ts) arsen (as)
henteordning i byområde
indsamler jern, metal, papir og pap sammen med storskrald. benyt de blå kuber til småt jern og metal, og hvis du skal af med større emner af jern og metal, kan du enten køre på genbrugspladsen
henteordning i landområde
hvordan du bortskaffer papir og pap, kan du læse her på siden.
faq områdeklassificering
anmeldelse af jordflytning
faq jordweb
anmeldelse af jordflytning!
bestillerordning
kan du bestille afhentning af store ting, som du har kasseret. du kan få afhentet op til 3 ting max. 4 gange om året.bestil afhentning her
bestil afhentning
her kan du bestille afhentning af dine store ting. alle felter skal udfyldes.
regler for deponering af affald
al affald, der leveres til deponering, skal være ledsaget af en deklaration, som indeholder en beskrivelse af affaldets oprindelse, omfang, sammensætning og egenskaber. fremgangsmåden er følgende: a
genanvendeligt erhvervsaffald
alle virksomheder skal kildesortere genanvendeligt affald, som: dæk flasker og glas haveaffald metal pap papir plast tegl og beton træ andet genanvendeligt affald - se sortering
fritagelse for gebyr 2014
fritagelse for affaldsgebyr
forbrænding
affald til forbrænding
deponering
mere om reglerne for deponi af affald her
af med affaldet
sortering af affaldaffaldet skal sorteres, hvor det opstår. det er virksomhedens pligt at genanvendeligt affald genanvendes, deponeringsegnet affald deponeres og det resterende affald brændes eller sp
hvem er vi?
om elektronik om papir
lidt affaldshistorie
der var engang husene i aalborg centrum er bygget på et lag af affald, der er flere meter tykt. graver man ned, støder man på gamle murbrokker og potteskår. skulle man dengang af med affald, smed man
dit affald
kortet giver dig mulighed for at søge hvad din adresse er tilmeldt med og hvornår dit affald afhentes. vis stort kort
kuber i nærheden af dig
kort giver dig mulighed for at finde placering af kuber til papir/pap, flasker/glas eller jern/metal nær dig. vis stort kort
ændring af dagrenovationsgebyr
her kan du ansøge om at få ændret opkrævningen af dagrenovationsgebyr for en virksomhed på en ejendom, så virksomheden fremover opkræves direkte via virksomhedens p-nummer (jf. cvr-registret) på ejend
gebyr for dagrenovation
dagrenovation: ejeren af ejendommen opkræves og videresender regningen til den eller de virksomheder, som er beliggende på ejendommen – det er den metode, der i dag anvendes de fleste steder.
tilmeldeordning, genbrugsplads
tilmelding af virksomhed og biler
genbrugspladsen sundsholmen
oversigtskort
store mængder affald
har virksomheden store mængder / et stort antal af de følgende affaldstyper, må de ikke afleveres på genbrugspladsen sundsholmen. elektronik hvidevarer køleskabe og frysere lyskilder med k
hjælp og vejledning
som abonnent med månedlig afhentning i 2011. før afhentning er det muligt, at bestille udstyr og varer til indsamling og opbevaring af klinisk risikoaffald. dette leveres af vores chauffør ved næs
pris og gebyr
klinisk risikoaffald olie- og kemikalieaffald
afhentningsskema
i nedenstående skema kan du se hvilke uger vi kører, i forhold til hvilket interval din virksomhed er tilmeldt.
affaldsguide

din affaldsguide - ny og opdateret for 2015
også i år udsender aalborg forsyning, renovation en affaldsguide med gode råd til, hvordan du håndterer dit affald. i år findes affaldsguiden som pdf-dokment, som kan hentes herfra siden.huskeseddel t
din affaldsguide - resultat

brug låget

køb ekstra afhentning - bestil og betal
anbefales normal 2 lags papirsæk eller en kraftig plastsæk. uanset type af sæk skal den være håndterbar for én person og kunne medtages på en sækkevogn. sækken må højst veje 25 kg. dagrenovation
handels- og forretningsbetingelser for køb af ekstra afhentning
aftale om køb af ekstra afhentning af dagrenovation:aftale om køb af ekstra afhentning af dagrenovation i aalborg kommune er først bindende for dig (herefter køber), når aalborg forsyning – renovation
klare plastsække

ændringer på genbrugspladser

vinterinformation

helårsbeboede sommerhuse

se her hvordan du køber du via sms
betingelser for køb af ekstra afhentning
kunst-terrorisme
nye øl- og sodavandsdåser ud af 100 brugte dåser. vidste du, at du ved at genanvende aluminium sparer op til 95 procent af den energi, der skal bruges til at fremstille nyt aluminium. vidste du, at d
konkurrencen er slut!
som dåser er lavet af, er samtidig noget rigtig skidt for naturen. de kan ligge i op til 500 år, før de er nedbrudt. aluminium er en ressource. ender dåserne hos dansk retursystem, som ge
affaldsgebyr 2014
gebyr for administration, planlægning m.v.som udgangspunkt skal alle virksomheder, som er registreret i aalborg kommune i det centrale virksomhedsregister (cvr) betale gebyr for administration, planlæ
skidt på mobilen - app med nye muligheder
køb en ekstra afhentning af dagrenovation med din mobil. brug sms - send en sms med teksten ekstra til 1204. du betaler 45 kr. over telefonregningen.
ekstra afhentning
har du nogen gange mere skidt end der er plads til i affaldssækken eller containeren? så kan du let købe en ekstra afhentning med din mobiltelefon eller her på skidt.dk. i 2013 koster det kr. 45,00 pr
frameld dagrenovation
aalborg kommunes indsamling af dagsrenovation. dagrenovationsindsamling kan kun afmeldes hvis ejendommen er ubeboet. der skal minimum være tilmeldt 100 l pr. ejendom.
genbrugsbutik
som andre kan have glæde af?
vilkår for brug af mit skidt
tilmelding til mit skidt foregår fra skidt app eller skidt.dk. ændringer kan foretages via login på skidt.dk.det er omkostningsfrit at modtage e-mails og sms'er fra mit skidt. deltagelse i bruger-unde
fremtidsguld - forsøgsordning
afhentning af dit papiraffald, skal du ikke gøre noget, så er du automatiskmed i servicen.
nyheder - 21-03-2007
batterier - brug låget
en klar plasticpose på låget af stativet til din dagrenovation - gælder kun énfamiliehuse. så tager vi dem med, og bortskaffer dem på forsvarlig vis.der er mange steder i kommunen opsat flaskecontain
nyheder - 07-07-2008
dagrenovation i sommerhuse
i slutningen af juli måned får alle sommerhusejere i aalborg kommune en brochure ind af døren til sommerhuset. brochuren fortæller om de regler for dagrenovation, som fremover vil gælde i sommerhusomr
nyheder - 11-11-2008
ny mulighed for at aflevere byggeaffald
har du mere byggeaffald, end de 100 kg, som du må aflevere på genbrugspladsen? nu bliver det lettere for dig at komme af med det. renovationsvæsenet holder nemlig lørdagsåbent på affalds- og genbrugsc
nyheder - 08-12-2008
følg affaldets vej
følg affaldets vej her linket indeholder ni film, hvor videnskabsjournalist anja philip fra tv-programmet viden om hos dr med ord og billeder fortæller historien om, hvordan vores kasserede dåser,
nyheder - 31-03-2009
nye regler for indsamling af papir og pap
i perioden januar-september 2009 får alle enfamilieboliger i aalborg kommune en container til papir og pap. renovationsvæsenet vil med containerne gøre det lettere for borgerne at aflevere mere papir
nyheder - 21-09-2009
regler for deponering af affald
affalds- og genbrugscenter rørdal indfører de nye regler pr. 15. oktober 2009. dette betyder, at al affald, der leveres til deponering på rørdal fra denne dato, skal være ledsaget af en deklaration,
nyheder - 13-10-2009
live fra myreslugerhulen

nyheder - 17-01-2014
hjælp din skraldemand
i enfamiliebolig. skulle afhentningsforholdene medføre, at tømning undlades, vil et krav om refusion for manglende tømning ikke blive imødekommet. således får den enkelte grundejer jo heller ikke
nyheder - 31-03-2011
kun klare sække - det er klart!
eller sætter ud til afhentning? så skal du være opmærksom på, at du fremover kun skal bruge klare sække.det er et lovkrav, at alt affald, som afleveres på en genbrugsplads eller sættes ud ti
nyheder - 16-12-2011
affaldsgebyr 2012 - ny lovgivning
kun virksomheder, der har tilmeldt sig, kan benytte genbrugspladsen og skal betale for deres brug af genbrugspladsen. der modtages kun ervervsaffald på genbrugspladsen sundsholmen.alle virksomheder
nyheder - 31-05-2012
viceværtordning
ønsker du hjælp til at få viceværtordningen til at fungere optimalt, så download en folder om viceværtordningen her
nyheder - 08-11-2012
kunst, terror og bæredygtighed
blev en 6 meter høj skulptur afsløret ved aalborg forsyning, renovation, over bækken 2. skulpturen er lavet af kunstnergruppen cat – constructive art terrorist. genanvend aluminium og spar op til 95
nyheder - 15-01-2013
midlertidig genbrugsplads i nibe
genbrugsplads skal i løbet af 2013 og 2014 moderniseres. på grund af anlægsarbejder vil pladsen være lukket fra 21. januar til til medio juni 2013. mens anlægsarbejdet udføres, er der etableret
nyheder - 07-02-2013
hold byen ren med app - smidt skidt!
at holde byen ren for affald. nu kan man via renovations app sende et billede af større ting, der flyder i byrummet til aalborg forsyning, renovation, der så vil sørge for at det bliver fjerne
nyheder - 14-02-2013
ny smidt skidt funktion
med at fjerne efterladt affald fra gader og veje.
nyheder - 28-02-2013
udvidet åbningstid for virksomheder på genbrugspladsen sundsholmen
fra 1. marts 2013 og resten af 2013 til: man-fredag kl. 8.00-20.00 lør-, søn- og helligdage kl. 10.00-20.00 bemærk, at virksomheder, som ønsker at benytte genbrugsplads sundsholmen, skal være
nyheder - 31-05-2013
genbrugspladsen gandrup
- 18.00 juleaftensdag og nytårsaftensdag: 10.00 - 14.00 de små genbrugspladser i ulsted, hals, gandrup og vester hassing er blevet nedlagt.
nyheder - 05-12-2013
genbrugspladsen hou er søndagsåbent i vinterhalvåret 2013 -2014
med åbningen af den nye genbrugsplads i gandrup er genbrugspladsen hou blevet en sæsonplads, som kun har åbent i sommerhalvåret:1. april-31. oktober.som overgangsordning er der dog i perioden 8. decem
nyheder - 12-06-2014
kend dit affald!
sortering nytter, se mere her
nyheder - 11-09-2014
aalborg uden affald
forslag til affaldshånteringsplan 2014-2025 er godkendt af byrådet og er i offentlig høring frem til den 4. november 2014. se mere her

I alt 127 søgeresultat(er).
Din søgning tog 0,52 sekunder.
 
 
 
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html