Aalborg Kommune | Renovationsvæsenet
Forside | Affaldsguide | Borger | Virksomhed | Login | Kontakt | Sitemap | Print
Søg
 
 
VIRKSOMHED ::   Af med affaldet     SorteringsGuiden     Gebyrer     Genbrugscentre     Genbrugsplads     Bestil tømning     Regulativer     eBestilling  
 

SorteringsGuiden for virksomheder

 
Klinisk risikoaffald
Hvad er "Klinisk risikoaffald":
Klinisk risikoaffald omfatter affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko for smitteoverførsel - inden for nedenstående hovedgrupper:
  • Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling.
  • Alt affald fra patienter, som er isolerede.
  • Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og forsøgsdyr.
  • Vævsaffald defineret som alle genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor ugenkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af æstetiske grunde, eller hvor den stikkende eller væskeholdige karakter af vævet udgør en potentiel risiko ved bortskaffelse.
  • Særligt uhygiejnisk og uæstetisk affald, herunder stærkt tilsmudsede bleer og lagner fra plejehjem m.v., som kan give hygiejneproblemer i dagrenovationsindsamlingen.
Indeholder ikke:
  • Farligt affald
  • Radioaktivt affald
Hvordan kommer jeg af med "Klinisk risikoaffald":
Al transport skal foretages af:

Aalborg Forsyning, Renovation
Over Bækken 2
9000 Aalborg
tel. 99 31 49 55
Tilslutning:
Der er tilslutningspligt til Renovationsvæsenets indsamlingsordning for klinisk risikoaffald for alle virksomheder, institutioner, klinikker, laboratorier og lignende, som ved sit virke frembringer affald, der er omfattet af ordningen - dog undtaget sygehusene.
Henvendelser:
Der kan søges fritagelse fra ordningen. henvendelse sker til 9931 4972.
Regulativer:
Download 'regulativ_for_erhvervsaffald.pdf'  regulativ_for_erhvervsaffald.pdf
Tilbage


 
   
Følg nedenstående link, for at se, hvem der kan køre med dit affald og hvor affaldet må afleveres:
Det digitale affaldsregister
Genbrugspladsen Sundsholmen
 
 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg
Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

Kontoret har åbent mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 8.00 - 15.00. Torsdag til 17.00 - dog lukker telefonen kl. 15
Se yderligere adresser og åbningstider for genbrugspladserne

 Renovationsvæsenet er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret      Vi er en del af hjertestarter netværket Vi er en del af hjertestarter netværket


Member of ACR+     Aalborg kommune
 

sitelist.html